İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • " /> İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • " />

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

  • İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  • Eğitim Planı hazırlamak
  • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Risk Değerlendirmesi yapmak
  • Acil Durum Planı hazırlamak
  • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  • İç Yönetmelik hazırlamak
  • İş kazası sonrasında Kaza Kök Neden Analiz Formunu düzenlemek
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
  • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
  • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
  • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
  • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması”

  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4/a)

               “(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle;       işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.”

  (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17/1)

  İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" verilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

  • Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
  • Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
  • Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat,

  olarak aşağıda belirtilen eğitimler verilir.

  1. Genel Konular

  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  • İşyeri temizliği ve düzeni


   

  2. Sağlık Konuları

  • Meslek hastalıklarının sebepleri
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
  • Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri
  • İlkyardım


   

   

   

  3. Teknik Konular

  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
  • Elle kaldırma ve taşıma
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
  • Ekranlı araçlarla çalışma
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
  • Tahliye ve kurtarma

   

         3g) İLK YARDIM EĞİTİMİ

      2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir.

      İnteraktif , erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı, ön test ve son testlerin uygulandığı , eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı teorik ve pratik sınav sonunda başarılı olanlara ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

  EĞİTİM KONULARI

  • GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: Teorik Pratik
  • HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
  • KANAMALARDA İLKYARDIM
  • YARALANMALARDA İLKYARDIM
  • YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA ILKYARDIM
  • KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM
  • BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
  • ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
  • HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM
  • GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KACMASINDA İLKYARDIM
  • BOĞULMALARDA İLKYARDIM
  • HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

   

         3h) UYGULAMALI/TATBİKATLI YANGIN EĞİTİMİ

  • Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
  • Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
  • Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
  • Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
  • Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

   

         3ı) İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

  • İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

                  Ortam Gürültü Ölçümü

                 Titreşim Ölçümü

                 Toz Ölçümleri

                 Aydınlatma Ölçümü

                 Yanıcı Parlayıcı Gaz Ölçümü

                 Elektrik Panosu ve Paratoner Uygunluk Ölçümleri vs

   

         3i) MAKİNA ve EKİPMAN PERİYODİK KONTROLLERİ

  İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden çalışma ortamında bulunan Kaldırma Araçları Ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. Yetkili Makina mühendislerimiz tarafından yapılan ve her yıl tekrarlanması gereken kontroller işyeri ortamında bulunması muhtemel risklerin yok edilmesin de  önemli bir etkendir.

   

         3k) ELEKTRİK TOPRAKLAMA VE İÇ TESİSAT UYGUNLUK RAPORU

  Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

  1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

  2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

  3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

  i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

  ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

  4) Sabit olmayan tesisler için:

  i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

  ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

  5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

  Bir yüksek gerilim topraklama tesisinde yapılacak topraklama dirençlerinin ölçülmesine ve binalara ilişkin topraklama tesislerinin denetimine ilişkin bir fikir vermek üzere, aşağıda iki adet form verilmiş olup topraklama tesisini denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar geliştirip kullanabilirler.

   

   

        3m) OSGB HİZMETLERİNİN AVANTAJLARI

   

  -İşiniz ve çalışanlarınız bizim için değerlidir ! 

      BİLKENT İSG daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için   size kalıcı çözümler sunar.

  -Zamanınız değerlidir !

       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm doküman evrak ve uygulamalarla etkin şekilde aktif şekilde rol oynar.

             -İşletme Körlüğünden kurtulun !

       BİLKENT İSG işletmeniz ile ilgili yanlış yada eksik uygulamaları tespit eder size çözüm önerileri ile birlikte detaylı rapor sunar.

             -Sgk ödemelerinden kurtulun !

      BİLKENT İSG işletmeniz için uygun belge ve yeterli tecrübeye sahip personeli sağlasın siz sgk prim ödemeleri , ihbar ve kıdem tazminatları vs risklerinden kurtulun.